top of page

Hindsight (Data) 2018 Algemene voorwaarden met levering en betaling voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt het Hindsight (Data), gevestigd op de Nieuwe Zijds Burgwal 10 in Monnickendam, verder aangeduid als Hindsight en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Hindsight mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Hindsight (Data) betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met HINDSIGHT heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de koper zich mocht bedienen wordt door HINDSIGHT expliciet van de hand gewezen.
1.5
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
1.6
HINDSIGHT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes van HINDSIGHT in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HINDSIGHT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal HINDSIGHT dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden HINDSIGHT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van HINDSIGHT.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en flyers worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Afwijkingen in de door HINDSIGHT verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door HINDSIGHT te verrichten wezenlijk andere prestatie. HINDSIGHT behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.


Artikel 3. Overeenkomsten


3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van HINDSIGHT met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van HINDSIGHT.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt. De overeenkomst is ten alle tijden door koper op te vragen via orderstatus op de website van HINDSIGHT.


Artikel 4. Prijzen

4.1
De goederen van HINDSIGHT worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij HINDSIGHT. De diensten van HINDSIGHT worden verricht tegen de prijs die HINDSIGHT na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
4.2
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 5 werkdagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt HINDSIGHT de wijze van verzending. In geval HINDSIGHT de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van HINDSIGHT. HINDSIGHT draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.4
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.5
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal HINDSIGHT de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 10 dagen teruggestort.

4.6
HINDSIGHT is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
4.7
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door HINDSIGHT op te geven opslagplaats, heeft HINDSIGHT het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is ten alle tijden gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door HINDSIGHT gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.


4.8
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens HINDSIGHT.

4.9
Behoudens in het geval van contante verkoop of op rekening dient de betaling van de door HINDSIGHT geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is HINDSIGHT bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder inbegrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, -

4.10
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
HINDSIGHT behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door HINDSIGHT aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door HINDSIGHT ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen HINDSIGHT van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen HINDSIGHT en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


Artikel 6. Aflevering en reclames


6.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is HINDSIGHT voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

6.2
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan HINDSIGHT.

6.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
 

Artikel 7. Garantie


7.1
De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door HINDSIGHT op te geven adres, onder vermelding van een bij HINDSIGHT op te vragen RMA-nummer.

7.2
HINDSIGHT verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde "carry-in"- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

7.3
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij HINDSIGHT binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna HINDSIGHT zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

7.4
Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per mail of toe te voegen bij de retourzending. In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, zal HINDSIGHT dit in eigen administratie opzoeken. Er zal dan € 20,- administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht.

7.5
Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal een maand na factuurdatum. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.

7.6
Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu(s) van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

7.7
Een uitzondering op 7.1 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde "Nul dode pixels garantie" is afgenomen.

7.8
De garantie voor de producten van HINDSIGHT die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door HINDSIGHT een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.

E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

7.9
Met betrekking tot producten van derden is HINDSIGHT tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

7.10
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

7.11
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van HINDSIGHT liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt HINDSIGHT zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

7.12
Indien de koper aan HINDSIGHT een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van HINDSIGHT. De koper zal al dan HINDSIGHT vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

7.13
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft HINDSIGHT garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

7.14
HINDSIGHT is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


 

Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor HINDSIGHT in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal HINDSIGHT niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van HINDSIGHT.
8.2
De koper vrijwaart HINDSIGHT te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
8.3
Onverminderd het vorenstaande is HINDSIGHT in ieder geval nimmer aansprakelijk: · wegens niet of niet tijdige levering; · voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; · in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14; · indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; · voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van HINDSIGHT bevinden; · voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; · voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; · voor schade door geleverde software; · voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; · voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
8.4
Indien HINDSIGHT in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt HINDSIGHT slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
8.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is HINDSIGHT nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
8.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door HINDSIGHT ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 9. Ontbinding


9.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens HINDSIGHT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die HINDSIGHT te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

9.2
In de gevallen onder 10.1 genoemd, heeft HINDSIGHT het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3
HINDSIGHT is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

9.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst HINDSIGHT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

9.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

9.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door HINDSIGHT verrichte prestaties, en heeft HINDSIGHT onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 10. Software


10.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld ONLINE/DVD/CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

10.2
HINDSIGHT werkt alleen met gelicentieerde software. In geval van herinstallatie van besturingstemen, is de koper ten alle tijden verplicht over de juiste licenties te beschikken. Bij ontbreken hiervan neemt HINDSIGHT
geen enkele verantwoording hiervoor.

Artikel 11. Toepasselijkheid


11.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

11.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen HINDSIGHT en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door een bevoegd rechter, met dien verstande dat HINDSIGHT het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 12. Overige bepalingen


12.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

12.2
De koper van goederen van HINDSIGHT in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke HINDSIGHT in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van HINDSIGHT., gevestigd op de Nieuwe Zijds Burgwal, 10, Monnickendam, verder aangeduid als HINDSIGHT en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder HINDSIGHT mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

Hindsight (Data) 2017

bottom of page